ราชมงคลพระนคร ติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนรัฐบาล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือและติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและปฏิบัติหน้างาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวม่วง1 สำนักงานอธิการบดี

 

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275