ราชมงคลพระนคร ขับเคลื่อนการศึกษาลงนาม 5 สถาบัน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพัฒนาผลงานทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

 

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275