“เรือนหมอพร-พณิชยการพระนคร” คว้ารางวัลผลงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์และคณะ นำผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 และรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 – 2559 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานกิตติบัตร และโล่รางวัล เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เนื่องในโอกาสที่อาคารพิพิธภัณฑ์ “เรือนหมอพร” ได้รับคัดเลือกรับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 ประเภท อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ

พิพิธภัณฑ์ “เรือนหมอพร” เป็นเรือนไม้สีฟ้า หลังคาทรงปั้นหยา จัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-คลาสสิก (Neo-Classic) เดิมเป็นอาคารที่ประทับของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในพื้นที่วังนางเลิ้ง ซึ่งในอดีต พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ใช้เป็นสถานที่ออกตรวจรักษาประชาชนในย่านวังนางเลิ้ง โดยไม่ถือพระองค์ จนชาวบ้านพร้อมใจกันขนานนามพระองค์ว่า “หมอพร” ดังนั้น อาคารเรือนไม้สีฟ้าน้ำทะเลหลังนี้ จึงมีชื่อเรียกว่า “เรือนหมอพร”

ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ “เรือนหมอพร ตั้งอยู่ในพื้นที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ภายในจัดแสดงสิ่งของ และพระประวัติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อาทิ ฉลองพระองค์ชุดทหารเรือ พระมาลา อินทรธนู หีบเหล็กสำหรับเก็บข้าวของ เป็นต้น

อนึ่ง สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการมอบรางวัลต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ประกอบด้วย

1. อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ
2. อาคารพาณิชย์
3. เคหสถานและบ้านเรือนเอกชน
4. ปูชนียสถานและวัดวาอาราม
5. ประเภทชุมชน
6. ประเภทบุคคลหรือองค์กร

อาคารเรือนหมอพร ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ โดยเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดี มีการบำรุงรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์อย่างกลมกลืนไปกับชีวิตและสังคมเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นสมบัติล้ำค่าและภาคภูมิใจของชาวพณิชยการพระนคร ตั้งแต่ในอดีต สืบต่อมาจนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปัจจุบัน

สำหรับ ผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร สามารถติดต่อเข้าชมได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 1 ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19356
Pageviews by IP this month: 249
Unique Human Visitors this month: 249