อธิการบดี ศึกษาดูงานพร้อมเจรจาความร่วมมือกับ Finland University

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมศึกษาดูงานพร้อมเจรจาความร่วมมือกับ Finland University และเยี่ยมชม Ministry of Education and Culture และ Finland Education Evalution Center สำหรับแนวทางการจัดการศึกษาแบบ Finnish เน้นระบบที่ยืดหยุ่น (Flexible system) โดยปัจจัยของความสำเร็จมีอยู่ 2 ประการคือ High quality teachers และ Systematic administrative function เป็นต้นแบบและแนวทางที่ดีในการนำมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย

การบรรยายที่ Faculty of Education, University of Tampere ในหัวข้อ University Pedagogy Training Course จาก Prof.Johanna Annala และการบรรยายเรื่อง Teacher Education in Finland จาก Prof. Jyri Linden เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พร้อมชมห้องแลปเกี่ยวกับงานไม้และสิ่งทอ สำหรับ 2 วิชานี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ นอกเหนือจากวิชาดนตรี และกีฬา ที่เป็นวิชาบังคับ นักศึกษาของฟินแลนด์ มีความรู้และลงมือทำได้ครบถ้วนทั้งศาสตร์และศิลป์

ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพ ณ ประเทศฟินแลนด์

 

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19356
Pageviews by IP this month: 249
Unique Human Visitors this month: 249