พิธีสวดพระพุทธมนต์และสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชฯ ทั้งนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัและรองเจ้าคณะภาค 13 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เทวราชธรรมศาลา วัดเทวราชกุญชร
โดยรศ.สุภัทรา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา และจุดเครื่องบูชาทองน้อย กราบถวายบังคม ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาว และลาดผ้าภูษาโยงทับ ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ
จากนั้น ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระธรรม พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม 1 จบ เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาว และลาดผ้าภูษาโยงทับ ผู้ร่วมพิธีทอดผ้าบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ คณะสงฆ์และผู้ร่วมพิธี เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา กราบลาพระสงฆ์ และกราบถวายบังคมลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จพิธี
อย่างไรก็ตามบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบ ผู้ร่วมงานทุกคนต่างตั้งจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อภิบาลคุ้มครองดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย

 

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 12029
Pageviews by IP this month: 15
Unique Human Visitors this month: 15