ราชมงคลพระนคร จับมือกองทัพบก พัฒนาวิชาการ

10668803_704582899622291_2309221658744806977_o

9 กันยายน 2557 รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ พลตรี หม่อมหลวงระวีวัฒน์ เกษมสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาการในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง และร่วมกันพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความรู้ด้านการวิจัย การพัฒนาซึ่งกันและกัน ตลอดจนการระดมทรัพยากรร่วมกันในการดำเนินการวิจัยและการพัฒนาความร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบงานวิจัยและพัฒนาร่วมกันในภาพรวมของประเทศ

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275