ราชมงคลพระนคร จับมือ นวมินทราธิราช พัฒนาวิชาการ

DSC_0366

 

5 กันยายน 2557 รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.พิจิตร รัตนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในด้านการผลิตบุคลากร การให้บริการทางการศึกษา การเป็นแหล่งเรียนรู้ การผลิตผลงานทางวิชาการ การวิจัย การสัมมนา การผลิตวารสารทางวิชาการในรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาการ สายวิชาชีพ และฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ อันจะศึกษาความรู้ได้อย่างกว้างขวาง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22780
Pageviews by IP this month: 203
Unique Human Visitors this month: 203