ราชมงคลพระนคร จับมือเอกชน พัฒนาการศึกษาไทย

จากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 4 สถานประกอบการ ได้แก่บริษัท คูก้า โรโบติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้นำด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม บริษัท เฟสโต้ จำกัด ผู้นำด้านแมคคาทรอนิกส์ และเครื่องจักรกลอากาศยาน บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ผู้ผลิตหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุรายแรกของประเทศไทยและบริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไฮ-คลาส ให้กับอาคารสูงในเครือคิงเฮาส์แสนสิริ  เมื่อวันที่23 สิงหาคม 2559 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     พระนคร ได้ร่วมปรึกษาแนวทางความร่วมมือกับคุณเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด และดร.ชุมพล เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่า จากที่ประชุมได้มีการเสนอแนวคิดพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เพื่อรองรับประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยนำอาจารย์ นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำของประเทศ พร้อมนำแนวคิดมาต่อยอดผลิตภัณฑ์

ซึ่งนักศึกษาที่เข้าศึกษาดูงานจะได้เข้าร่วมปฎิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง เพื่อจะได้นำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน นอกจากนี้ยังมีการนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาร่วมทำวิจัยการใช้ยางพาราเพื่อนำมาผลิตมือของหุ่นยนต์ในอนาคต ทั้งนี้ยังมีการเสนอแนวคิดปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองความต้องตลาดแรงงานในอนาคตอีกด้วย

“การทำงานในครั้งนี้เป็นบทบาทระดับประเทศ เพราะมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการผลิตหุ่นยนต์ สนองนโยบายของภาครัฐในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0”

DSC_3855 DSC_3856 DSC_3860 DSC_3863 DSC_3866 DSC_3867 DSC_3877 DSC_3892 DSC_3896 DSC_3900 DSC_3901 DSC_3911

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275