ประสานมือ 4 บริษัทเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสานมือ 4 บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด, บริษัท คูก้า โรโบติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เฟสโต้ จำกัด, บริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม อาจารย์ นักศึกษา ฝึกฝนทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีสมรรถนะวิชาชีพที่ดีขึ้น ฯลฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
DSC_3321 DSC_3367 DSC_3387 DSC_3403 DSC_3407 DSC_3417 DSC_3420 DSC_3421 DSC_3424

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275