คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับรางวัล ในงานประชุมวิชาการ “RMUT Teaching Academy 2015”

129527

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสัปดาห์วิชาการ “RMUT Teaching Academy 2015” ครั้งที่ 4 โดยคณะฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 18 คน เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการแข่งขันด้านวิชาการ เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน โดยผลการแข่งขัน นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับรางวัล ดังนี้
1.นายสามพงษ์ ทองนาคะ รองชนะเลิศอันดับ 2 สื่อประเภทการสอน Hardware กลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2.นายวสันต์ มุลเพ็ญ รองชนะเลิศอันดับ 3 สื่อประเภทการสอน Hardware กลุ่มทั่วไป
3.นายสุรชัย อาจหาญ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2558

129251 129239 129241 129529 129530 03408_n

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22813
Pageviews by IP this month: 215
Unique Human Visitors this month: 215