นายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช.)

S_sild

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด / รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ม.นิด้า และ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อ 3 กันยายน 57 ณ สนามราชตฤณมัยปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22507
Pageviews by IP this month: 299
Unique Human Visitors this month: 299