การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีที่ภาคบรรยาย “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” จำนวน 2 รางวัล จาการบรรยายในหัวข้อ “อาหารไทยออนไลน์ : คลิกเดียว…เกี่ยวประสบการณ์ทั่วโลก” และ “การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมสู่สากล” เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 จัดโดย เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รางวัล2

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275