รางวัลระดับ Gold Award ผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัยกล้วยครบวงจร ในการประกวด Thailand Research Expo 2014

นักวิจัยราชมงคลพระนคร คว้า 2 รางวัล Gold Award ในงาน  Thailand Research Expo 2014

เมื่อวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประกวด Thailand Research Expo 2014 Award  ซึ่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลระดับ Gold Award 2 ผลงาน ประกอบด้วย 1) ผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัยกล้วยครบวงจร โดย ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ และคณะ 2) ผลงานนวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งทอ โดย อาจารย์กัญญุมา ญาณวิโรจน์ และคณะ

รางวัล

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22813
Pageviews by IP this month: 215
Unique Human Visitors this month: 215