ราชมงคลพระนคร จับมือผู้ว่าหนองคาย – รร.พระธาตุบังพวนวิทยา บูรณาการวิชาการ นำความรู้พัฒนาชุมชน

21

              รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและส่งเสริมให้ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ OTOP และเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองคาย สามารถดำเนินการต่อยอดธุรกิจด้วยการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าผสมผสานเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยจะเข้าไปสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งความรู้สมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านการตลาดและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงพาณิชย์และการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของชุมชน เพื่อสร้างศักยภาพสู่ SMEs รวมทั้งการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาไปพร้อมกันด้วย

DSC_1001-1 2 4 9 13 14 16 17 20 22 23 25 27 28 29 36 35 34 45 44 48  46

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275