อธิการบดี ให้การต้อนรับอาจารย์จากสหรัฐอเมริกา

S__4235301-1รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Dr.Jay K. Rosengard, Prof. Dr. Michael Herzfeld และคุณนน  อัครประเสริฐกุล จาก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่มาเป็นอาจารย์พิเศษของสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ

S__4235301-2 S__4235301-3

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275