อธิการบดี เป็นประธานการลงนามความร่วมมือฯระหว่างคณะสถาปัตยกรรมฯ ราชมงคลพระนคร กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ลาว

0

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ร่วมกับนายพุธ สิมมาลาว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยมี นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ รองศาสตราจารย์ ดาสัก อุเทนทะปัญญา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สื่อการศึกษา ข้อมูล และงานวิจัย ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน

“การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างสัมพันธ์ที่ดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ ที่ผ่านมา ราชมงคลพระนครผนึกกำลังเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงปลุกจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้ชุมชนและเยาวชนของจังหวัดหนองคาย ได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์หลายโครงการ อาทิ โครงการค่ายนักออกแบบ มทร.พระนคร-เวียงจันทร์ สืบสานสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์อาเซียน โครงการวิจัยการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบยาสูบและการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยใบยาสูบสู่ชุมชน โครงการอบรมการทำเว็บไซต์แก่นักเรียนโรงเรียนพระธาตุบังพวนเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ชุมชน โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์โรงเรียนพระธาตุบังพวน เป็นต้น”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275