อธิการบดี ร่วมต้อนรับ คณบดี อาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Shin chien university (USC), Taiwan

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์กำพร สุวรรณฉิม หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ อาจารย์ธนภณ รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์รัตนาวลี ไม้สัก หัวหน้างานการจัดการความรู้ KM ให้การต้อนรับ Dr. Chiang Ku Fan คณบดี Robert.T.J.HSEUI ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร อาจารย์ Dr. Winnie M Song และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Shin chien university (USC), Taiwan ประเทศไต้หวัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับและร่วมกิจกรรม cup song ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และนักศึกษาดังกล่าวได้ร่วมหารือด้านการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และหัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) อาคารมงคลอาภา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

อธิการต้อนรับ ม.USC _248 อธิการต้อนรับ ม.USC _533 อธิการต้อนรับ ม.USC _769 อธิการต้อนรับ ม.USC _1431 อธิการต้อนรับ ม.USC _2954 อธิการต้อนรับ ม.USC _4415 อธิการต้อนรับ ม.USC _3384 อธิการต้อนรับ ม.USC _3309 อธิการต้อนรับ ม.USC _4765 อธิการต้อนรับ ม.USC _4879 อธิการต้อนรับ ม.USC _6032 อธิการต้อนรับ ม.USC _6193 อธิการต้อนรับ ม.USC _7002 อธิการต้อนรับ ม.USC _8155 อธิการต้อนรับ ม.USC _8319 อธิการต้อนรับ ม.USC _8334

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275