อธิการบดี ราชมงคลพระนคร ร่วมหารือการจัดระบบการศึกษา กับ IUT ประเทศฝรั่งเศส

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) พร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ราชมงคลธัญบุรี ราชมงคลอีสาน และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับเชิญจาก The ADIUT (Assemblee des Directeurs d’ IUT) ประเทศฝรั่งเศส ระหว่าง 24-28 กรกฎาคม 2558 ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการศึกษาของนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ซึ่งศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีฝรั่งเศส และร่วมหารือเรื่องการจัดระบบการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา การกำหนดนโยบายเชิงคุณภาพและการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบและปรับใช้กับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไปS__9232394S__2441263S__9232393

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275