ราชมงคลพระนคร เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ IT Professional Co,L.td ประเทศสหรัฐอเมริกา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Matin Allen Muckleroy President IT Professional Co,L.td คุณรุ่งรัตน์ สร้อยเงิน และคุณจรัญญา สิ่งประสิทธิ์กุล จากบริษัท IT Professional Co,L.td ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อศึกษาดูงานและเจรจาตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275