มทร.พระนคร จับมือโรตารี่ไชน่าทาวน์ ปั้นเยาวชนดีมีคุณภาพ

101

วันที่ 3 กันยายน 2557 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคุณลินดา รัฐเมธา นายกสโมสรโรตารี่ไชน่าทาวน์และคุณปานทิพย์ กิติประภัทร์ ประธานโครงการเยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (Empower Youth with Civic Media Learning Center หรือที่ย่อว่า YCM) เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ เมื่อ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร

รศ.สุภัทรา กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานครั้งนี้ นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากร่วมกัน เบื้องต้นเป็นรูปแบบของความร่วมมือในด้านการคัดเลือกผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ พร้อมการสนับสนุนในด้านอาหารและอาคารสถานที่ในการดำเนินโครงการ และอนาคตจะมีความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การอบรมที่ขยายผลไปสู่เขตต่างๆทั่วกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัด ตลอดจนความร่วมมือในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยที่มีความชำนาญในด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย

 

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275