ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือต่างแดน หวัง!!นักศึกษาฝึกประสบการณ์ตรงในต่างประเทศ

1

16 พ.ย.2557 รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เดินทางไปยัง Shabu Grill Restaurant ร้านอาหารไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ของบริษัทไอ ที แสควร์ ณ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสหกิจศึกษา กับ Mr.Matin Allen Muckleroy President IT Professional Co,L.td ในการจัดส่งนักศึกษาที่มีทักษะด้านการประกอบอาหาร ออกฝึกประสบการณ์ยังต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพนอกห้องเรียนในระดับสากล ทั้งนี้ ทางบริษัทยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางพร้อมที่พักให้กับนักศึกษาตลอดการเดินทาง เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์และความร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การรับนักศึกษาเข้าทำงานประจำ /Part Time หรือการศึกษาดูงาน เป็นต้น

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275