Posts in category ข่าว

ราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน

ราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน

เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ พื้นที่ตามศูนย์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีโอกาสช่วยอำนวยความสะดวกในหลายด้าน โดยศูนย์พณิชยการพระนคร เป็นสถานที่ต้อนรับและรับรองข้าราชการระดับสูง แขกคนสำคัญที่เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีฯ ศูนย์เทเวศร์ จัดซุ้มบริการอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งห้องสุขา และศูนย์โชติเวช อำนวยความสะดวก และบริการดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

การบรรยายพิเศษเรื่อง กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท

การบรรยายพิเศษเรื่อง กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ บรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ภายใต้กิจกรรมร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

ราชมงคลพระนคร วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา การปกป้องประเทศ สามารถธำรงเอกราชไว้ตราบจนทุกวันนี้

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีผศ.ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสัญจร ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ราชมงคลพระนคร น้อมถวายดอกไม้จันทน์

ราชมงคลพระนคร น้อมถวายดอกไม้จันทน์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร น้อมถวายดอกไม้จันทน์ แด่พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุลชร วรวิหาร จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ในกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง”

การจัดการประชุมความร่วมมือ ไทย-อินโดนีเซีย

การจัดการประชุมความร่วมมือ ไทย-อินโดนีเซีย

การจัดการประชุมความร่วมมือ ไทย-อินโดนีเซียขึ้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยจะมีการหยิบยกความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นหัวข้อในการหารือและนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 12 โดยมี Syiah Kual University จังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพ โดยมีหัวข้อในการประชุมคือ “การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและฟื้นฟูจากภัยพิบัติผ่านการศึกษา”

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 16514
Pageviews by IP this month: 300
Unique Human Visitors this month: 300