Posts in category ข่าว

วิทยุราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นักจัดรายการวิทยุ 90.75 ก้าวทัน ก้าวล้ำยุคดิจิทัล

วิทยุราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นักจัดรายการวิทยุ 90.75 ก้าวทัน ก้าวล้ำยุคดิจิทัล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดรายการวิทยุ 90.75 ก้าวทัน ก้าวล้ำยุคดิจิทัล” จัดโดย สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM.90.75 MHz ซึ่งมีดีเจชื่อดัง คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล หรือดีเจพี่อ้อย จากรายการ Club Friday เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การจัดรายการ รวมถึงแนะนำการเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับรายการ และ

เปิดโครงการ “RMUTP English Camp 2018”

เปิดโครงการ “RMUTP English Camp 2018”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ “RMUTP English Camp 2018” โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศภูฏาน รวมทั้งนักศึกษา อาจารย์จาก Kunming University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 60 คน ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ราชมงคลพระนคร เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากประสบการณ์จริงโดยผู้นำค่ายจากประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยและโรงแรมโบตานีบีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

ราชมงคลพระนคร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ราชมงคลพระนคร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีส่วนในการทำงานเพื่อพัฒนาต้นแบบจิตอาสา ตามพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการฝึก ในพิธีปิดหลักสูตรและมอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 แก่ผู้จบการฝึกอบรม “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

อธิการบดี เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามภิไธย สธ.จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อธิการบดี เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามภิไธย สธ.จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามภิไธย สธ.จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ราชมงคลพระนคร จับมือมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา

ราชมงคลพระนคร จับมือมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง มีคุณหญิง พวงรัตน วิเวกานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีคุณอภิม ผู้พิทักษ์ กรรมการมูลนิธิฯ และคุณปวีณา นนทะภา อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนมูลนิธิดังกล่าวร่วมหารือแนวทางส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงานในการสร้างทัศนคติค่านิยมในการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา

ชาวราชมงคลพระนคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ชาวราชมงคลพระนคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) จัดโดยชมรมคนรัก มทร.พระนคร เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรมต่อไป

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275