Posts in category ข่าว

งานสัมมนา “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” และนิทรรศการ Experience Thailand ประจำปีการศึกษา 2561

งานสัมมนา “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” และนิทรรศการ Experience Thailand ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานสัมมนา “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” และนิทรรศการ Experience Thailand ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน รู้จักการทำงานแบบเป็นทีม และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.มรกต กำแพงเพชร อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

ราชมงคลพระนครจับมือ ญี่ปุ่น–ลาว บูรณาการความรู้ ยกระดับชุมชนคลองเตย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ 2 สถานศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัย Shibaura Institute Of Technology ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จัดโครงการบูรณาการทักษะวิชาชีพเพื่อชุมชนทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–26 กันยายน 2561

กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนครมอบทุนกว่า 1.8 ล้านให้น.ศ.เรียนดี–ขาดแคลน

กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนครมอบทุนกว่า 1.8 ล้านให้น.ศ.เรียนดี–ขาดแคลน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ในฐานะประธานกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี จำนวน 176 ทุน รวม 1,806,500 บาท ซึ่งยังคงเป็นทุนการศึกษาให้เปล่า ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” โดยช่วงเช้าเป็นการถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “คนยุคใหม่ใส่ใจการบริหารเงิน” โดย คุณกริช เศรษฐนันท์ นักวางแผนการเงินอิสระ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และต่อด้วยพิธีมอบโล่ให้ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 25 คน ซึ่งเป็นข้าราชการ 24 คน และลูกจ้างประจำ 1 คนประเภทข้าราชการ

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 7 สถานศึกษา

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 7 สถานศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 7 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนราชวินิตมัธยม โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พัฒนาบุคลากร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรร่วมกัน ณ ห้องประชุม AD&PR Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ราชมงคลพระนคร ยกระดับผ้าทออีสาน ร่วมโชว์ในงาน “นวัตกรรมผ้าทออีสาน-ล้านนา ร่วมสมัย”

ราชมงคลพระนคร ยกระดับผ้าทออีสาน ร่วมโชว์ในงาน “นวัตกรรมผ้าทออีสาน-ล้านนา ร่วมสมัย”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เข้าร่วมการเสวนาและการนำเสนอผลสำเร็จของการจัดแสดงผลงาน “นวัตกรรมผ้าทออีสาน-ล้านนา ร่วมสมัย” ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ประจำปี 2561 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งจะยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ต้องการของตลาดในวงกว้างมากขึ้น

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 21669
Pageviews by IP this month: 217
Unique Human Visitors this month: 217