Posts in category ข่าว

สกอ.เผยราชมงคลพระนครมีเกณฑ์ระดับดี

สกอ.เผยราชมงคลพระนครมีเกณฑ์ระดับดี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวขอบคุณและปิดการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพจากภายนอกและภายใน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องสมุด ห้องLearning space รวมถึงสัมภาษณ์กรรมการสภา ผู้บริหาร บุคคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ (ศูนย์เทเวศร์)

การประกวด RMUTP Freshmen 2017

การประกวด RMUTP Freshmen 2017

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดงาน RMUTP Freshmen 2017 และนิทรรศการแสดงผลงาน “เพชรราชมงคลรุ่น 13” โดยเดินชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่10) ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถพิเศษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และจัดการแสดงชุด Diamond 13, การแสดงชุด Shine your light

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน (Workshop : Implementation Step)” เป็นวันที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณธรรญา สุขสมัย ผู้อำนวยการศูนย์บริหาร จัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณอดุลย์ คุณาอัครวุฒิ นักบัญชีฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวงเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  

โครงการ RMUTP CNE-Clean & Clear มทร.ร่วมใจเก็บขยะเพื่อสังคม

โครงการ RMUTP CNE-Clean & Clear มทร.ร่วมใจเก็บขยะเพื่อสังคม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “RMUTP CNE-Clean & Clear มทร.ร่วมใจเก็บขยะเพื่อสังคม” ซึ่งจัดโดยชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)

การประชุม CDIO ณ ประเทศสิงคโปร์

การประชุม CDIO ณ ประเทศสิงคโปร์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความสำคัญกับการเพิ่มเติมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆให้กับอาจารย์ รวมถึงวิธีการสอนแบบ CDIO : conceive-design-implement-operate ที่ได้รับการยอมรับนำไปใช้ในหลายประเทศ ซึ่งมาร่วมการประชุม CDIO ประจำปี 2560 โดยเชิญตัวแทนสถาบันการศึกษาต่างๆ กว่า 100 คน จาก 15 ประเทศ มาร่วมรับทราบผลงาน ตัวอย่างความสำเร็จ และแนวทางใหม่ๆสำหรับอนาคตการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ทุกชาติได้แสดงออกถึงเอกลักษณ์อันเป็นตัวตนของแต่ละชาติ ซึ่งต่างพร้อมใจกันพัฒนาการศึกษาในระดับสากล ณ ประเทศสิงคโปร์

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน” มีคุณธรรญา สุขสมัย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณอดุลย์ คุณาอัครวุฒิ นักบัญชี ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในช่วงเช้าเรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร และช่วงบ่ายเรื่อง การบริหารความเสี่ยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 15264
Pageviews by IP this month: 274
Unique Human Visitors this month: 274