Posts in category ข่าว

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ กฟผ. ครั้งที่ 3

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ กฟผ. ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

การบรรยายหลักสูตรผู้นำทางการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 โดยรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

การบรรยายหลักสูตรผู้นำทางการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 โดยรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Noel Stonehouse จาก The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสมาบรรยายหลักสูตร “21st Century Skills for Educational Leadership in Higher Education” ทักษะสำหรับการเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดการปรับตัวก้าวทันต่อสถานการณ์การจัดการเรียนการสอน

ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (2560 – 2564) ครั้งที่3 เพื่อให้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคล้องตามเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีและผู้อำนวยการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

โครงการแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ภายใต้แนวคิด The Debut Project 8

โครงการแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ภายใต้แนวคิด The Debut Project 8

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โครงการ The Debut Project 8 ภายใต้แนวคิด REFLECTION จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

เจรจาความร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

เจรจาความร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมการขอสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมหารือกับ คุณกุลธิดา เชื้อเทศและคณะผู้แทนของบริษัท ไทยเบฟฯ

จับมือสมาคมวิชาชีพแห่งกัมพูชา พัฒนาวิชาการ

จับมือสมาคมวิชาชีพแห่งกัมพูชา พัฒนาวิชาการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนาม บันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ Cambodia Professional Organization (CPO) Kingdom of Cambodia ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องการศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 18432
Pageviews by IP this month: 243
Unique Human Visitors this month: 243