Posts in category Uncategorized

การจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค 4.0

การจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค 4.0

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค 4.0” เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งช่วยสนับสนุน เสริมสร้างแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพในการสร้างผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้

การอบรม “อาหารไทยดั้งเดิม” สูตรต้นตำรับโชติเวช

การอบรม “อาหารไทยดั้งเดิม” สูตรต้นตำรับโชติเวช

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมทักษะเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม” ผัดไทย & ม้าฮ่อ สูตรต้นตำรับโชติเวช เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้การทำอาหารไทย แก่ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป สามารถนำไปสร้างรายได้เสริม พร้อมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการอาหารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ลงนามความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงนามความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือ (MOU) โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และนางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ลงนามข้อตกลง เพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

ดึงภาคเอกชนร่วมจัดอบรม–เสริมทักษะ

ดึงภาคเอกชนร่วมจัดอบรม–เสริมทักษะ

ภายหลังจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้การลงนามความร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน ด้านการจัดอบรมเสริมทักษะทางการตลาดและพัฒนานักศึกษาสู่การเป็น Start up รวมถึงการส่งนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2560

ทีมเยาวชนราชมงคลพระนคร คว้าที่ 3 การแข่งขันเปตอง

ทีมเยาวชนราชมงคลพระนคร คว้าที่ 3 การแข่งขันเปตอง

ทีมเยาวชน ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชน 2 คน (อายุไม่เกิน 15 ปี ไม่จำกัดเพศ) ในโครงการการแข่งขัน เปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่9 เนื่องในงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า

ราชมงคลพระนคร ขับเคลื่อนการศึกษาลงนาม 5 สถาบัน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพัฒนาผลงานทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)  

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 21669
Pageviews by IP this month: 217
Unique Human Visitors this month: 217