ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพดำเนินการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานฯ โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อความเป็นผู้นำ ด้านการจัดการศึกษาพัฒนากำลังคนในระยะ 15 ปี”

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อความเป็นผู้นำ ด้านการจัดการศึกษาพัฒนากำลังคนในระยะ 15 ปี”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อความเป็นผู้นำ ด้านการจัดการศึกษาพัฒนากำลังคนในระยะ 15 ปี” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ราชมงคลพระนคร ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก WINTEC ประเทศนิวซีแลนด์

ราชมงคลพระนคร ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก WINTEC ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนคณะต่างๆ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Waikato Institute of Technology (WINTEC) ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเจรจาพิจารณาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลังจากการร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการโดยทาง WINTEC

ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Critical Thinking

ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Critical Thinking

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Critical Thinking โดย Dr.Howard Youngs จาก Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเป็นแนวทางการสอนให้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยได้ชี้แนะวิธีการสอนโดยใช้ Critical Thinking และ Creative Ideas ผสานลงไปในการเรียนการสอนนักศึกษา

การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิด “การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนเป็นเวทีในการแสดงความสามารทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

งานสัมมนาวิชาการแนวโน้ม “คหกรรมศาสตร์ก้าวสู่ธุรกิจ Start up”

งานสัมมนาวิชาการแนวโน้ม “คหกรรมศาสตร์ก้าวสู่ธุรกิจ Start up”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “แนวโน้ม คหกรรมศาสตร์ก้าวสู่ธุรกิจ Start up” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพในทางสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงาน และองค์ความรู้เพื่อประกอบธุรกิจ Start up สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 17898
Pageviews by IP this month: 266
Unique Human Visitors this month: 266