เจรจาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรซ่อมบำรุงระบบรางกับ Southwest Jiaotong University

เจรจาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรซ่อมบำรุงระบบรางกับ Southwest Jiaotong University

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Ying Songbao Vice President, SWJTU Dean, School of Distance and Continuing Education Miss Xin Ling Deputy Dean และทีมงานจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจรจาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรซ่อมบำรุงระบบราง โดยจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาจารย์และบุคลากรร่วมกัน ซึ่งในอนาคตจะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ต่อไป ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) วันที่ 15 มีนาคม 2562

ราชมงคลพระนครลงนามความร่วมมือกับ บริษัทอาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

ราชมงคลพระนครลงนามความร่วมมือกับ บริษัทอาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงนามความร่วมมือกับ นายพงษ์ศักดิ์ จินดาสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทอาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด เพื่อร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร กับบริษัทอาซาฮี ในการสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ รวมถึงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งจะมีการเปิดหลักสูตร Digital and Robotic Maintenance Engineering และหลักสูตรระยะสั้นสำหรับเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน (Up Skill)

ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี นำทีมผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ในโอกาสดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช ในโอกาสดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผู้แทนในการรับมอบ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

โครงการเผยแพร่นวัตกรรมของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (The Debut Project ครั้งที่ 9)

โครงการเผยแพร่นวัตกรรมของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (The Debut Project ครั้งที่ 9)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการเผยแพร่นวัตกรรมของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น หรือ The Debut Project ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด HOUSE OF NANGLOENG “บ้านนางเลิ้ง” เพื่อแสดงถึงศักยภาพการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา 4 ปี และเป็นเวทีให้นักศึกษานำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานสู่สังคม

ราชมงคลพระนคร มอบเงินอัดฉีดกว่า 5 แสนบาท

ราชมงคลพระนคร มอบเงินอัดฉีดกว่า 5 แสนบาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯ ประจำปี 2562 โดยส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย (รัตนโกสินทร์เกมส์) คว้า 23 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักกีฬาและผู้ควบคุมทีม

ราชมงคลพระนคร รณรงค์ประชาธิปไตย กระตุ้น ปชช.ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

ราชมงคลพระนคร รณรงค์ประชาธิปไตย กระตุ้น ปชช.ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “ราชมงคลพระนครเรียนรู้อย่างเท่าทัน ร่วมสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22780
Pageviews by IP this month: 203
Unique Human Visitors this month: 203