โชว์ศักยภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8

พล.อ.อ ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้งานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายด้านสังคมดิจิทัล (ICON SCI) โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวรายงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นเวทีสากลในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านต่างๆ

ราชมงคลพระนคร คว้าแชมป์เปตอง โอเพ่น ครั้งที่ 1

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โอเพ่น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 โดยกล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ และความสามัคคี ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และลดความเครียดจากภารกิจหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทนจัดการประชุม คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (KM RMUT+2) โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ เป็นประธานในการเปิดประชุม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กระทรวงดิจิทัล จับมือราชมงคลพระนคร ตั้งฮับดิจิทัล ประตูเชื่อมโลกธุรกิจ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประเทศไทยมีนโยบายผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (S-curve) ซึ่งมีเป้าหมายในการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และผลักดัน 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ เลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆนี้  

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 2 ส่งต่ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนทรายทองวิทยา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โดยครั้งนี้ได้รับจิตศรัทธาจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคหนังสือกว่า 1,300 เล่ม พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ อุปกรณ์การเรียน 300 ชุด และอุปกรณ์กีฬา

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 13819
Pageviews by IP this month: 217
Unique Human Visitors this month: 217