ราชมงคลพระนคร น้อมถวายดอกไม้จันทน์

ราชมงคลพระนคร น้อมถวายดอกไม้จันทน์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร น้อมถวายดอกไม้จันทน์ แด่พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุลชร วรวิหาร จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ในกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง”

การจัดการประชุมความร่วมมือ ไทย-อินโดนีเซีย

การจัดการประชุมความร่วมมือ ไทย-อินโดนีเซีย

การจัดการประชุมความร่วมมือ ไทย-อินโดนีเซียขึ้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยจะมีการหยิบยกความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นหัวข้อในการหารือและนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 12 โดยมี Syiah Kual University จังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพ โดยมีหัวข้อในการประชุมคือ “การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและฟื้นฟูจากภัยพิบัติผ่านการศึกษา”

ราชมงคลพระนคร หารือ GEGCO พัฒนาภาษาอังกฤษ

ราชมงคลพระนคร หารือ GEGCO พัฒนาภาษาอังกฤษ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ Ms.Faye Kusolcholada Managing Director และ Dr.Om Huvanandana Chief Operating Officer จาก The Global Education Group (GEGCO) ซึ่งเป็นภาคีของ Curtin University (Malaysia) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดการศึกษาหลักสูตรพื้นฐาน 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ และหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ ณ Curtin University และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศออสเตรเลีย รวมถึงหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยจะมีการลงนามความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ยังได้เยี่ยมชมสถาบันภาษาและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย

บรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย” โดยวิทยากรจากประเทศฟินแลนด์

บรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย” โดยวิทยากรจากประเทศฟินแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย (University Pedagogy)” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนจากประเทศฟินแลนด์ 2 ท่าน คือ Prof. Dr. Jyri Linden และ Prof. Dr. Terhi Skaniakos จาก University of Tampere ประเทศฟินแลนด์ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ราชมงคลพระนครจะส่งอาจารย์จำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแบบเต็มหลักสูตรซึ่งจัดอบรม 2 ระยะคืออบรมในประเทศและอบรม ณ University of Tempera ประเทศฟินแลนด์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานวันไลออนส์สากลบริการ

เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานวันไลออนส์สากลบริการ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันไลออนส์สากลบริการ ประจำปี 2560 “World Lions Service Day 2017” เนื่องในโอกาสสโมสรไลออนส์สากล ครบรอบ 100 ปี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-ดี พร้อม

ดึงภาคเอกชนร่วมจัดอบรม–เสริมทักษะ

ดึงภาคเอกชนร่วมจัดอบรม–เสริมทักษะ

ภายหลังจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้การลงนามความร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน ด้านการจัดอบรมเสริมทักษะทางการตลาดและพัฒนานักศึกษาสู่การเป็น Start up รวมถึงการส่งนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2560

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 15810
Pageviews by IP this month: 262
Unique Human Visitors this month: 0