อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายเรื่องแนวคิดและหลักการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ซึ่งผศ.สุใจ พระเจิมกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์  

อดีตสมาชิกวุฒิสภา เข้าชมเรือนหมอพร

 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภา เข้าชมเรือนหมอพร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ผู้สนใจเข้าชม เรือนหมอพร สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ได้ในวัน-เวลาราชการ โทร 0 2665 3555

อบรมหลักสูตร Google Apps for Education

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google Apps for Education จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณจิตตสุภา อุทัยรัตน์ Managing Director and Project Manager Koduzis เพื่อพัฒนาความรู้ในการนำเทคโนโลยีของ Google มาเป็นเครื่องมือช่วยการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในชีวิตประจำวัน และสอดคล้องกับการเป็น Digital University

งานราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธาน งานราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ภายในงานมีใส่บาตร พร้อมถวายปัจจัยไทยธรรม และจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรำวงย้อนยุค เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ หอประชุดดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคล และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9

ละครเวที ๑:๗๐ พระราชา กาลเวลา ประชาชน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวเปิดงานแสดง เรื่อง “๑:๗๐ พระราชา กาลเวลา ประชาชน” (รอบแรก) ละครเวทีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 12610
Pageviews by IP this month: 181
Unique Human Visitors this month: 181