อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 2”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 2” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ที่ปรึกษาด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และดร.อลิสรา สุริยสมบูรณ์ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560  

ราชมงคลพระนคร เปิดเวทีผู้ประกอบการหน้าใหม่

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เปิดเผยถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งและมีการสร้างกลไกที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้ SMEs สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้ตามวงจรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ราชมงคลพระนคร จับมือสิงห์ยิ้ม พัฒนาวิชาการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือ กับคุณกฤช นฤสิงห์สำราญ ประธานกรรมกลุ่ม บริษัทสิงห์ยิ้ม และ เอสวายจี โอล์ดดิง คอมพานี รวมถึงบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง เพื่อร่วมมือพัฒนาวิชาการโดยในอนาคตจะเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักศึกษาร่วมพัฒนางานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในระบบฟาร์ม และเปิดโอกาสให้บัณฑิตได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิทัดดามาตุ ทรงเปิดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง

ร่วมรำลึก กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ในวันรพี

ร่วมรำลึก กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ในวันรพี

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมงาน “วันรพีรำลึก” เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์และเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลพระรูปพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 14731
Pageviews by IP this month: 222
Unique Human Visitors this month: 222