ราชมงคลพระนคร ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์” 9,999 ดอก

รศ.สุภัทรา โกโศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์” 9,999 ดอก ในกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2560

ราชมงคลพระนคร จับมือกระทรวงแรงงาน-สถานประกอบกิจการ พัฒนาฝีมือแรงงานชั้นสูง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานประกอบกิจการและมหาวิทยาลัยจำนวน 200 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทยให้มีทักษะฝีมือรองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ณ ห้องประชุมจอมพลป.พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงงาน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

“WINTEC” นิวซีแลนด์ เยือนราชมงคลพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Mrs.Jo Douglas และ Mr.Chris Stuart ผู้บริหารจากสถาบัน Waikato Institute of Technology (WINTEC) ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อ 23 พฤษภาคม 2560

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ 4 บริษัทเอกชน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ 4 บริษัทเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในการลงนาม การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังที่จะพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ผลิตบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถก้าวนำความเปลี่ยนแปลงของยุค และพัฒนาบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าดูงานด้านการศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมเยี่ยมชมสถาบันการศึกษา 3 แห่ง Unitec Institute of Technology สถาบันการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโอ๊คแลนด์ Auckland University of Technology หรือ AUT เน้นการให้โอกาสนักศึกษาได้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านการทำวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนิวซีแลนด์ และ Air New Zealand Aviation Institute สถาบันการบินของนิวซีแลนด์ ที่เปิดหลักสูตรการบินเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบิน สอนแบบปฏิบัติจริงด้วยเครื่องมือทันสมัย ห้องปฏิบัติการที่จำลองของจริง ในวันที่ 2 คณะของผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือที่ Waikato Institute of technology หรือ WINTEC เปิดทำการสอนในหลายด้าน เช่น วิศวกรรม กีฬา การค้า รวมทั้งยังมีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เนื่องจากสถาบันเน้นการทำงานร่วมกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้หลักสูตรที่เปิดสอนมีความทันสมัยและผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของตลาด

รับมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560  จากคุณอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 13212
Pageviews by IP this month: 228
Unique Human Visitors this month: 228