ราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังตั้งศูนย์สอบสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี

ราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังตั้งศูนย์สอบสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การพัฒนาศักยภาพบุคคลและสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี”กับ 2 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

กิจกรรมการจัดการความรู้ “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย”

กิจกรรมการจัดการความรู้ “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในโครงการการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ ของศูนย์การจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยมี ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การอบรมหลักสูตร “Digital Transformation for Digital”

การอบรมหลักสูตร “Digital Transformation for Digital”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานการอบรมหลักสูตร “Digital Transformation for Digital” จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับความรู้ความเข้าใจการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Digital University อย่างเป็นรูปธรรม

ติดตามความคืบหน้า “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” จากประเทศฟินแลนด์

ติดตามความคืบหน้า “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” จากประเทศฟินแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Mr.Harri Melin Vice Rector, Mr.Pekkka Saavalainen CEO, Ms.Mirka Gustaffson และ Ms.Outi Stuber จาก University of Tampere เพื่อติดตามผลการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” (Professional Development Training Course-University Pedagogy) และหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนา การเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

เปิดหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3

เปิดหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ภาคที่ 1” ของสถาบันจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล โดยมีบุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วม นั่งสมาธิ เดินจงกรม เพื่อส่งเสริมในเรื่องของการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา และนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จในหลักสูตรส่งเสริมวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร MOU บริษัทดีไซน์ฯ พัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม

ราชมงคลพระนคร MOU บริษัทดีไซน์ฯ พัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับคุณกมล ธนกนกชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทดีไซน์ ธูร แอคซีลีเลชั่น จำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากร ได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม (Siemens Solid Edge) ที่ทันสมัย ตลอดจนสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยี

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275